Fiatalok nemzetközi szemináriuma. Budapest, 2011. május 26-29.

ELŐZMÉNY

Az Eurojumelages 2010. április 30–május 2. között Párizsban tartott ifjúsági fóruma eredményeként a fiatalok elhatározták, hogy a jövőben minden évben más-más országban találkoznak abból a célból, hogy véleménycserét folytassanak, hogyan csatlakozhatnának aktív részvételükkel az Eurojumelages és a nemzeti szövetségek által meghirdetett programokhoz, hogy ezáltal egymással is kapcsolatot teremtsenek.

Ebben az évben Magyarországon, Budapesten került megrendezésre a fórum 2011. május 26-29 között. A Postások Szakmai Egyesülete (PSZE) örömmel elfogadta a felkérést.

Az alábbi országok vettek részt a szemináriumon: Németország, Franciaország, Egyesült Királyság, Magyarország. A PSZE 15 taggal képviseltette magát a szemináriumon, a 3 külföldi országból 4 fiatal volt jelen. Michel Morel úr a francia szervezet elnöke az Eurojumelages képviseletében vett részt a találkozón.

A SZEMINÁRIUM ÖSSZEFOGLALÓJA

A PSZE elnökének Dr. Horváth Sándornak, Dr. Oláh László örökös elnöknek, valamint az Eurojumelages nevében, a francia szervezet elnökének Michel Morelnek a megnyitója után a magyar elnök röviden bemutatta a PSZE tevékenységét a résztvevőknek, amelynek során többek között kiemelte elkötelezettségét az Eurojumelages tevékenysége iránt. A PSZE bemutatása során az az általános vélemény alakult ki, hogy a PSZE-nek a szakmai alapon megvalósuló tevékenysége nagyon értékes hozzájárulást jelent a Magyar Posta céljainak a megvalósításához.

A francia elnök és az egyik fiatal francia küldött, Bissiau Romain röviden ismertette az Eurojumelages tevékenységét.

Ezt követően a szemináriumot elnöklő Oláh László felkérésére a hozzászólásokra került sor. A levezető elnök először is ismertette a magyar szervezet által megfogalmazott javaslatokat, a teljesség igénye nélkül a tájékoztatás céljából kiemelte az alábbiakat;
– a magyar fiatalok is támogatják az Eurojumelages célkitűzéseit a kultúra, a sport, a turizmus valamint a baráti, családi kapcsolatok területén. Mindamellett azon a véleményen vannak, hogy a szakmai tevékenységet minden lehetséges módon erősíteni kell,

 • ezért a PSZE fiatal tagjai olyan programokat támogatnak, amelyekben szakmai és szabadidős programok (kulturális, sport stb.) együtt szerepelnek. Az ilyen közös programok szervezésével nemcsak a különböző érdeklődést tanúsító fiatalok igényeit lehetne kielégíteni, hanem ezáltal megvalósíthatók az Eurojumelages Alapokmányában megfogalmazott, s a fentiekben említett célkitűzések,
 • a PSZE teljes mértékben egyetért azzal a javaslattal, hogy az Eurojumelages és a nemzeti szövetségek hozzanak létre ifjúsággal foglalkozó szekciót az előzőekben felmerült tevékenységek összehangolása céljából,
 • a magyar küldöttek úgy vélik, azáltal, hogy csatlakoznak, és aktívan részt vesznek az Eurojumelages tevékenységében, programjaiban elősegítik és fejlesztik az Eurojumelages útján a közösségi szellemet,
 • a PSZE tagjai azon az állásponton – és ennek kellene megvalósulnia a többi nemzeti szövetségben is – hogy jobban meg kellene ismertetni a fiatalok körében az Eurojumelages sokrétű tevékenységét,
 • az Eurojumelages-nak valamint a nemzeti szervezetnek is meg kellene vizsgálnia annak lehetőségét hogyan és milyen feltételek mellett lehetne figyelembe venni a magánszféra területéről érkező igények kielégítését is pl., Facebook segítségével,
 • a fiatalok úgy látják, hogy az Eurojumelages-nak azt is meg kellene vizsgálnia, hogy milyen módon vehetnének részt szélesebb körben a fiatalok az Eurojumelages szervezésében megvalósuló különböző eseményeken
 • a PSZE fiataljai nagy jelentőséget tulajdonítanak a szervezett nyelvtanfolyamokon való részvételnek, de úgy vélik, hogy azokat nagyobb létszámban és alacsonyabb árakon kellene megvalósítani,
 • az Eurojumelages-t és a nemzeti szövetségeket felkérik arra, hogy a jövőben olyan kulturális, sport szakmai stb. programokat állítsanak össze amelyekben kifejezetten a fiatalok érdekeltek,
 • a különböző nagyobb részvétellel rendezett kulturális, sport stb. vetélkedőket és versenyeket a jövőben szerepeltetni kellene az Eurojumelages és a nemzeti szövetségek éves programjaiban.

Ezt követően az elnök felkérte a fiatal résztvevőket, hogy mondják el véleményüket, javaslataikat a fiatalok szélesebb körű részvételével kapcsolatban továbbá arról, hogy milyen módon lehetne megvalósítani a fiatalok motiváltságát.

AZ ELHANGZOTT HOZZÁSZÓLÁSOK ÖSSZEFOGLALÁSA

 • a nyelvtanfolyamok szervezése az egyik legalkalmasabb eszköz a fiatalok jobb megismerkedésére, amely ily módon is elősegíti nemcsak a nyelvi ismeretek bővítését, hanem erősíti az emberi, baráti kapcsolatokat is. Ugyanakkor célszerű volna több változás bevezetése a kurzusok előkészítése során (részvételi könnyítések, költségek, a tanfolyamok hatékonysága stb.)
 • nézetkülönbségek is felmerültek a szakmai oldal erősítésével kapcsolatban: az egyik oldal álláspontja, hogy a szakmai tapasztalatcsere hozzájárulna az új technológia jobb megismeréséhez (természetesen nem szakmai tikokról, mély elemzésekről van szó), a másik oldal viszont a szakmaiságot nem tartotta szükségesnek, mondván, inkább olyan területre kellene koncentrálni, amely az Eurojumelages egyéb célkitűzéseit s azok megvalósítását van hivatva támogatni. Ily módon a külföldi részvevők többsége a kulturális, szabadidős programok mellett foglalt állást,
 • a fiatal résztvevők olyan programok összeállítását részesítik előnyben, amelyek kifejezetten részükre készülnek, s azokból választhatnak s később azokon részt vehetnek. Ez pedig szükségessé teszi, hogy folyamatos információáramlás valósuljon meg, amelyhez az internetet, a Facebook-ot és egyéb kommunikációs eszközöket kellene felhasználni,
 • felmerült e programokban való részvétel finanszírozási kérdése is. A hozzászólásokból az derült ki, hogy a fiatalok abban az esetben tudnának részt venni, ha a költségek nem haladják meg a 100-150 Eurót. Az Eurojumelages-nak tehát meg kell vizsgálnia, hogy milyen feltételek mellett tudna anyagilag is hozzájárulni a megvalósításhoz,
 • az Eurojumelages elnökségét felkérik, foglaljon állást minden olyan kérdésben, amelyek a fiatalokat érintik. A nemzeti szövetségeknek – beleértve az Eurojumelages-t is – minden évben egy ún. program csomagot kellene összeállítaniuk az azokban való részvétel illetőleg választás céljából,
 • a PSZE fiatal tagjai úgy vélik, hogy elsősorban a fiataloknak a feladata, hogy programot állítsanak össze, amelyekben valóban aktívan kívánnak részt venni (ne legyen túl sok a program, egy hosszú hétvége időtartamban, a lebonyolításhoz az anyagiak tisztázás stb.).

EGYÉB KÉRDÉSEK

Miután további javaslatok nem merültek föl, a PSZE elnöke és örökös elnöke megköszönték a küldöttek aktív részvételét s azt a nyílt és őszinte, baráti atmoszférát, amelyben a szeminárium lefolyt. Ezt követően Michel Morel köszönetet mondott a PSZE-nek a szervezésért és a sikeres lebonyolításért.

Oláh László az Eurojumelages alelnöke felvetette, mely ország rendezné meg 2012-ben a fiatalok következő szemináriumát. A német szervezet képviseletében jelenlévő Carolin örömmel ajánlotta fel a fórum megrendezését.

Egyéb kérdés nem merült fel, így a levezető elnök a szemináriumot bezárta.

Budapest, 2011. június 06.
Dr. Oláh László

[print_gllr id=947]